*  *  *

*  *

*

Jodlerklub Röthenbach i. E

*

*  *

*  *  *

E Jutz, es Lied, das tüe mir pflege

dr Alltag churz uf d‘Syte lege

wosch cho singe, lache gmüetlech sy

de stang by üs i d'Reihe y

 

u chumm doch am'ne Donschti Abe 

uf Röthebach, wo d'Jodlerchnabe

im wunderschöne Ämmitau

zämestöh im aute Schueuhuus-Sau.

 

e Stuheu, dä tüe mir für di pachte

wüe Probe tüe mir na de achte,

ziemlech genau am viertel nach,

wüe ds Liede macht üs fit u starch!

 

hesch de Frage, zu de Fakte

de gang zur Site - zu Kontakte

suech nid lang, hie fingschte vieu

mit üsem Presi chunsch a ds Zieu